Sprawy karnoskarbowe

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego w sprawach karnoskarbowych 
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe podatkowe, m. in. oszustwo podatkowe i firmanctwo
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniach  o przestępstwa i wykroczenia skarbowe akcyzowe, celne i dewizowe
 • pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), a także obronę w postępowaniu wykonawczym
 • Sprawy karne wykonawczesprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • sprawy o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności