Sprawy o zapłatę

  • należności z niezapłaconych faktur VAT
  • roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy
  • roszczenia o zwrot zaliczki i zadatku
  • należności z weksli
  • roszczenia odszkodowawcze