Sprawy rodzinne

 • rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, 
 • powództwo o separację,
 • powództwo o alimenty, w tym o podwyższenie/obniżenie alimentów,
 • powództwo o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem/ zmianę w tym zakresie,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa oraz o zaprzeczenie ojcostwa, 
 • powództwo o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi,
 • sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy związane z opieką i kuratelą